گزارش مهندسین مشاور آورث در مورد آرامستان ارامنه دولاب

قریب به سه سال از اولین پی گیری ها و بررسی های مهندسان مشاور آورث در ارتباط با آرامستان های عیسویان دولاب، با اولویت آرامستان ارامنه گریگور می گذرد (این مجموعه آرامستان در محدوده دفتر توسعه محله ای مشاور آورث و در ناحیه 2 شهردری منطقه 14 قرار دارد).

در این مدت و با همکاری و همراهی سازمان نوسازی شهر تهران، به عنوان متولی و کارفرمای دفاتر توسعه محله ای و شورای خلیفه گری ارامنه گریگور تهران، مجموعه اقدامات، پی گیری ها و مطالعات گسترده ای انجام شده است.

اولین دستاورد عملیاتی و اجرایی این پی گیری ها آغاز فاز اول اقدامات قابل انجام برای مجموعه آرامستان ها می باشد که شامل نقشه برداری دقیق، آسیب شناسی و مستند نگاری آرامستان ارامنه گریگور است.

تدوین چارچوب طراحی و بازآفرینی مجموعه و سپس ارائه طرح ساماندهی با مداخلات حداقلی در محدوده آرامستان و حوزه بلافصل آن، مدنظر می باشد.

در جلسه هم آهنگی و هم اندیشی که در شورای خلیفه گری ارامنه در تاریخ 13 دیماه 1397، با حضور نمایندگان شورای خلیفه گری ارامنه و نمایندگان مشاور آورث برگزار گردید، اقداماتی که در فاز اول طرح و به کارفرمایی سازمان نوسازی در حال انجام است تشریح گردید و چشم انداز نهایی طرح نیز تبیین شد.