بيانيه شوراي خليفه گري ارامنه تهران

نا آرامي ها و آشوب و درگيري هايي که در روز دوشنبه گذشته در محله پاسداران تهران رخ داد و دردمندانه به شهادت سه تن از خادمان ايثارگر نيروي انتظامي و دو بسيجي ياور انقلاب انجاميد باعث نگراني شديد آحاد مردم شده است.

چنين اعمال اخلال گرانه اي که نظم و اتحاد اجتماعي را هدف گرفته و آرامش عمومي را مخدوش مي سازد، اساسأ محکوم است و هيچ توجيهي را براي بانيان و مسببان آن باقي نمي گذارد.

شوراي خليفه گري و جامعه ارامنه تهران ضمن اعلام همدردي و تسليت خود به نيروي ارجمند انتظامي و بسيجيان گرانقدر و مردم شريف ايران بزرگ از نيروي مخلص و فداکار ناجا تقاضا دارد تا با استواري در راستاي تحقق نظم و امنيت که همواره نصب العين خدمات برجسته ايشان بوده، ادامه طريق دهند.

شورای خلیفه گری ارامنه تهران